Menu

Praktische info

schooltijden 1 v2

Schooltijden

De Emmaschool werkt met een continurooster en een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat de kinderen van alle groepen elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan.

ziekmelden verlof v2

Ziekmelden en verlof aanvragen

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen niet zonder geldige reden van school mogen wegblijven. Wel kan een leerling in bijzondere situaties vrij krijgen. Dit verlof moet ten minste acht weken van te voren worden aangevraagd bij de schoolleider (calamiteiten uitgezonderd). Een aanvraagformulier is beschikbaar in de school. Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige leeftijd verzoeken wij je het verlof aan te vragen (ter kennisgeving). Hiermee kunnen wij op een juiste manier afwezigheid registreren. Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zullen we dit melden bij de leerplichtambtenaar. 

Bij ziekte van een leerling, kunnen ouders dit telefonisch, tussen 8.00 en 8.15 uur aan ons doorgeven. 055 - 5 333 769. 

DSCF7590 lowres

Communicatie met ouders

Ouders zijn van harte welkom in de school. Er is altijd ruimte om met elkaar te overleggen. Initiatief hiervoor kan uitgaan van zowel de leerkracht als van de ouder. Als ouder kun je ook aangeven wanneer er privé belangrijke (emotionele) gebeurtenissen zijn. Vroegtijdig bespreken van opgemerkte zaken kan heel positief werken in de begeleiding van je kind.

DSCF7075 lowres

De start op De Emmaschool

Een maand voordat je kind 4 jaar wordt, krijg je een uitnodiging voor een kennismaking met de juf en de groep. Om alvast een beetje te wennen, mag je kind vier ochtenden meedraaien. Dit gebeurt altijd in overleg. Wat heeft je kind nodig en hoe sluiten we aan bij zijn ontwikkeling. Naast een bezoek aan de klas krijg je dan alle praktische informatie over de start op school.

Kinderen die in december 4 jaar worden starten in principe na de kerstvakantie op school. Deze beslissing nemen we in overleg. December is een drukke maand voor kinderen en er gebeurt veel op school. Aan de andere kant begrijpen we heel goed dat kinderen die 4 jaar zijn geworden graag willen starten. Ook hier kijken we wat goed is voor je kind.

Als je kind bij een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf is geweest, willen we heel graag met de leidster, ouders en de leerkracht een afspraak maken om met elkaar te spreken over de ontwikkelingen en onderwijsbehoeften van je kind. We noemen dit een warme overdracht. 

DSCF7569 lowres

Oudergesprekken 

Startgesprekken

In de eerste drie weken van het schooljaar zijn de startgesprekken. Ouders kunnen kennismaken met de leerkracht van hun kind(eren). In dit gesprek vertelt de leerkracht hoe zij je kind in de eerste weken heeft leren kennen. Ook kun je als ouder vertellen wat je belangrijk vindt voor je kind en wat je van het schooljaar verwacht. 

10-minutengesprekken

Drie keer per jaar zijn er de 10-minutengesprekken. In deze gesprekken overleggen de ouders en de leerkracht(en) met elkaar over de voortgang op het gebied van rekenen taal en lezen en hoe het kind zich ontwikkelt in de groep. Vind je kind het leuk om naar school te gaan en heeft het al vrienden waar het regelmatig mee optrekt? Vertelt je kind veel over wat het op school meemaakt? Wat kunnen we als school doen om je kind nog beter te helpen?

ouderbijdrage 1 v2

Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis. Om extra activiteiten te organiseren waarvoor wij geen vergoeding krijgen van de overheid, vragen we aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage voor onze school. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is: € 20,- per leerling. 

Schoolvakanties 2023-2024

Officiële vakanties, alle kinderen vrij

 • Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober
 • Kerstvakantie 23 december tot en met 7 januari
 • Voorjaarsvakantie 17 februari tot en met 25 februari
 • Goede Vrijdag 29 maart
 • Paasmaandag 1 april
 • Meivakantie 27 april tot en met 12 mei
 • Hemelvaart: donderdag en vrijdag 9 en 10 mei (valt in de meivakantie)
 • Pinksterweekend 19 en 20 mei
 • Zomervakantie 13 juli tot en met 25 augustus

Vrije dagen voor alle kinderen

 • Vrijdag voor de herfstvakantie 13 oktober
 • Vrijdag voor de kerstvakantie 22 december
 • Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 16 februari
 • Dinsdag na Pasen: 2 april
 • Vrijdag 26 april vanaf 12:00 uur
 • Dinsdag na Pinksteren 21 mei
 • Maandag 10 juni
 • Vrijdag voor de zomervakantie 12 juli

Je kind aanmelden op onze school?

Als je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van PCBO Apeldoorn, de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Hierdoor heeft elk kind in Apeldoorn onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Aanmelden

parro logo resized

Parro

We onderhouden graag goed contact met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we Parro, een gebruiksvriendelijk en veilig online communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, zoals de 10-minutengesprekken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook foto’s van een schoolreisje vinden. Wanneer je kind is aangemeld, dan krijg je toegang tot Parro.

Klik hier om in te loggen