Menu

Onze onderwijsvormen

DSCF7175 lowres

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Op de Emmaschool wordt ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven, met thema’s die ongeveer acht weken centraal staan. In onze school nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen ze interessante thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven.

DSCF7485 lowres

Zelfstandig leren

Zelfstandig leren werken is heel belangrijk. Dát hebben mensen nodig in het leven en het wordt al jong geleerd op De Emmaschool. Zo werken we in de onderbouw met een kiesbord. De kinderen maken een keuze waar ze tijdens de werkles aan willen werken. In groep 3 wordt een eerste aanzet gedaan tot een halve dagtaak op het bord.

DSCF7651 lowres v2

Heterogene kleuterklassen

In onze kleuterbouw zijn de groepen heterogeen, dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Dit heeft grote voordelen voor de sociale ontwikkeling van de kinderen (de groten helpen de kleintjes), maar ook voor de verstandelijke ontwikkeling: kinderen leren het meest van elkaar. Vanaf het moment dat het kind voor het eerst naar school gaat, houden de leerkrachten bij hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Dit gebeurt door de kinderen te observeren in verschillende speel- en werksituaties.

DSCF7590 lowres

Brede ontwikkeling

Op onze school staat een ‘brede ontwikkeling’ van kinderen centraal. Als hoofd, hart en handen niet bij elkaar zijn, blokkeert een kind en stagneert de ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen een veilige omgeving bieden waar ze niet alleen schoolse zaken leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen tot jonge mensen met zelfvertrouwen, initiatief en een positief gedrag. Wij zien het als een belangrijke taak onze leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid en zelfbewuste volwassenheid.

 

DSCF7274 lowres

Kleine instructiegroepen

In alle groepen proberen we zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Tijdens de lessen rekenen, taal en lezen geeft de leerkracht eerst een korte instructie. Een kleine groep leerlingen kan daarna zelfstandig aan het werk gaan. Vervolgens geeft de leerkracht een uitgebreide uitleg aan de rest van groep. Na deze uitleg kunnen de meeste kinderen aan de slag gaan. Er blijft nog een kleinere groep kinderen over die bij de instructietafel in de klas nog een extra uitleg krijgt. Op deze manier lukt het bijna alle kinderen om het lesdoel van die dag te halen.

 

DSCF7347 lowres

Dag- en weektaken

In de middenbouw wordt gewerkt met dagtaken die gedurende het jaar uitgebreid kunnen worden na een twee- of driedaagse taak. De kinderen krijgen korte instructie waarna ze zelfstandig aan het werk gaan met een aantal opdrachten. Deze opdrachten mogen ze in een zelfgekozen volgorde maken. In de bovenbouw werken we met weektaken. De kinderen krijgen een taakbrief waarop voor elke soort leerstof een aantal opdrachten staat die in die week gemaakt moet worden. Ze krijgen daar korte instructie over waarna ze zelfstandig aan het werk gaan. Veel werk kunnen ze zelf nakijken. In groep 8 leren de kinderen werken met een agenda. 

 

DSCF7613 lowres

Wereldoriëntatie

Tijdens de ochtend krijgen de kinderen vooral les in rekenen, taal en lezen. Op de middagen staan de wereldoriënterende vakken, creatieve vakken en gymnastiek gepland. Met wereldoriëntatie bedoelen we aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. We gebruiken hiervoor op De Emmaschool een digitale methode. Elke les wordt het digibord gebruikt voor de introductie van het onderwerp. Daarna gaan kinderen aan de slag met hun eigen onderzoeksvragen. Wat willen ze graag ontdekken of leren. 

 

Kwink

Op de Emmaschool gebruiken we de methode Kwink voor sociaal – emotioneel leren. Kwink is online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leren we kinderen belangrijke lessen voor het leven. Kinderen oefenen hiermee hun sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Kinderen zijn gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Kinderen ervaren namelijk een gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als ouders en leerkrachten beiden het belang van kinderen op het oog hebben. Daarom stimuleert Kwink deze samenwerking. Onder andere met speelse opdrachten, leuke gespreksvragen en aantrekkelijke tekeningen. Voor kinderen van 4-12 jaar. Doe ook mee met Kwink thuis! 

DSCF7298 lowres v2

Begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen

Begaafde leerlingen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen. Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht.

Daarnaast hebben wij binnen onze school drie verschillende  GroeiLabs (onder-, midden- en bovenbouw) voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Gedurende anderhalf uur in de week worden de kinderen uit de klas gehaald en begeleid door een gespecialiseerde leerkracht, en krijgen ze andersoortige opdrachten. Bijvoorbeeld over leren-leren, filosoferen en samenwerken aan moeilijkere opdrachten. 

DSCF7559 lowres

Intensieve taalklas

Onze school heeft een taalklas verbonden aan de school. Er is voor twee dagen een extra leerkracht aan onze school verbonden. Deze leerkracht geeft ondersteuning aan kinderen in groep 2 met een taalachterstand. Door een jaar lang in kleine groepjes intensief met de kinderen te werken streven wij ernaar dat de taalachterstand minder wordt. Er is aandacht voor mondelinge communicatie, uitbreiding woordenschat, begrijpend luisteren en (begrijpend) lezen. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat leerlingen het onderwijs beter kunnen volgen. De doelgroep is: leerlingen met voldoende leermogelijkheden maar met een beperkte taalvaardigheid. Ook de ouders worden hierbij betrokken zodat zij de kinderen thuis kunnen ondersteunen.

Meer weten?
Neem contact op met de intern begeleider van De Emmaschool. 

Van startweek tot excursies

De sfeer op school is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. We vinden het belangrijk dat elk kind zich thuis voelt op school. Aan het begin van elk schooljaar hebben we een 'startweek'. Het doel van deze week is dat kinderen elkaar weer beter leren kennen. Hierdoor komen ze beter in hun vel te zitten en kunnen zich hierdoor beter ontwikkelen. We doen dit door middel van diverse spelletjes en sport. Na de 'startweek' is de veiligheid in de groepen sterk genoeg om er een goed schooljaar van te kunnen maken.

 

De ouders en leerkrachten van De Emmaschool hebben met elkaar afgesproken dat we het motto van de school: 'De Emmaschool maakt je wereld groter' onder andere zichtbaar maken door jaarlijks met kinderen op excursie te gaan. We vinden dat kinderen in de tijd die ze doorbrengen op de basisschool een bezoek gebracht moeten hebben aan een aantal musea of evenementen. Zo vinden we het belangrijk dat alle kinderen een keer op de Hoge Veluwe zijn geweest en op kamp zijn gegaan in groep 8. 

passend onderwijs v3

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op Emmaschool, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

DSCF7248 lowres

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind.

www.swvapeldoornpo.nl 

DSCF7274 lowres v2

School Ondersteunings Profiel

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

School Ondersteunings Profiel