Hoofd, hart en handen

Op PCBS Emmaschool is veel aandacht voor het creëren van hoge opbrengsten, maar hebben we ook aandacht voor de procesmatige kan die leidt tot deze hogere opbrengsten. Mensen denken vaak dat harder werken, nog meer toetsen en de lestijd verlengen de oplossing is. Niet meer van hetzelfde maar anders!

Brede ontwikkeling

Op onze school staat een ‘brede ontwikkeling’ van kinderen centraal. Als hoofd, hart en handen niet bij elkaar zijn, blokkeert een kind en stagneert de ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen een veilige omgeving bieden waar ze niet alleen schoolse zaken leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen tot jonge mensen met zelfvertrouwen, initiatief en een positief gedrag. Wij zien het als een belangrijke taak onze leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid en zelfbewuste volwassenheid.

 

 

 

 

Kleine instructiegroepen

Vanuit de basisgroepen gaan leerlingen meer en meer op hun eigen niveau werken aan hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, spelling en lezen. We werken steeds meer toe naar kleine instructiegroepen die een korte instructie krijgen op niveau. Door onze nieuwe onderwijsorganisatie, vormen we instructiegroepen die afhankelijk  van het leerdoel gevormd worden. Er zal per les of blok gekeken worden welke instructiegroepen gevormd worden. Ons uitgangspunt is dat de onderwijsbehoeften van de leerlingen leidend zijn voor de organisatie van ons onderwijs.  Door anders te organiseren krijgen we meer mogelijkheden om aandacht en zorg aan ieder kind afzonderlijk te geven en houden we meer rekening met verschillen in ontwikkelingsniveau en tempo van kinderen.

 

 

 

Dag- en weektaken

In de bovenbouw wordt er gewerkt met dagtaken die gedurende het jaar uitgebreid kunnen worden na een twee- of driedaagse taak. De kinderen krijgen korte instructie waarna ze zelfstandig aan het werk gaan met een aantal opdrachten. Deze opdrachten mogen ze in een zelfgekozen volgorde maken. In Unit 3 werken we met weektaken. De kinderen krijgen een taakbrief waarop voor elke soort leerstof een aantal opdrachten staat die in die week gemaakt moet worden. Ze krijgen daar korte instructie over waarna ze zelfstandig aan het werk gaan. Veel werk kunnen ze zelf nakijken. In groep 8 leren de kinderen werken met een agenda. 

 

Doelgericht werken

 

In de groepen 7 en 8 wordt gewerkt met de zogenaamde Lange Termijn Doelen (LTD). In samenwerking met de leerling en ouders wordt een doel opgesteld voor de vakken waar de leerling zich in wilt verbeteren. Het een en ander wordt op schrift gesteld en ondertekend door zowel de leerling als de ouders en leerkracht. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het behalen van zijn eigen gestelde doelen. Dagelijks wordt op school tijd aan de LTD besteed, maar ook thuis kan de leerling aan zijn/haar LTD werken. Door de leerling eigenaar te maken van zijn eigen leerprestaties wordt de leerling gemotiveerd en zal naar hierdoor beter gaan scoren op zijn toetsen.

Groepsdoorbrekend

Wij werken steeds meer toe naar groepsdoorbrekend lesgeven binnen onze 3 units. Dit stelt ons meer in de gelegenheid om passend onderwijs te kunnen geven. Wij gaan steeds meer uit van ‘basisgroepen’. De basisgroepen worden niet altijd samengesteld op leeftijd maar er wordt gekeken welke kinderen het beste een basisgroep vormen. Deze keuze wordt gemaakt door de leerkracht en door aan het einde van het jaar de kinderen te vragen bij wie ze graag in de klas willen zitten. De basisgroep is de groep voor de kinderen waarin aan zelfvertrouwen en zelfrespect wordt gewerkt, waarin de ‘sociale dingen’ aandacht krijgen, waarin je je verjaardag viert, etc.