Hoofd, hart en handen

Op PCBS Emmaschool is veel aandacht voor het creëren van hoge opbrengsten, maar hebben we ook aandacht voor de procesmatige kan die leidt tot deze hogere opbrengsten. Mensen denken vaak dat harder werken, nog meer toetsen en de lestijd verlengen de oplossing is. Niet meer van hetzelfde maar anders!

Brede ontwikkeling

Op onze school staat een ‘brede ontwikkeling’ van kinderen centraal. Als hoofd, hart en handen niet bij elkaar zijn, blokkeert een kind en stagneert de ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen een veilige omgeving bieden waar ze niet alleen schoolse zaken leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen tot jonge mensen met zelfvertrouwen, initiatief en een positief gedrag. Wij zien het als een belangrijke taak onze leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid en zelfbewuste volwassenheid.

 

 

 

 

Kleine instructiegroepen

Vanuit de basisgroepen gaan leerlingen meer en meer op hun eigen niveau werken aan hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, spelling en lezen. We werken steeds meer toe naar kleine instructiegroepen die een korte instructie krijgen op niveau. Door onze nieuwe onderwijsorganisatie, vormen we instructiegroepen die afhankelijk  van het leerdoel gevormd worden. Er zal per les of blok gekeken worden welke instructiegroepen gevormd worden. Ons uitgangspunt is dat de onderwijsbehoeften van de leerlingen leidend zijn voor de organisatie van ons onderwijs.  Door anders te organiseren krijgen we meer mogelijkheden om aandacht en zorg aan ieder kind afzonderlijk te geven en houden we meer rekening met verschillen in ontwikkelingsniveau en tempo van kinderen.

 

 

 

Dag- en weektaken

In de bovenbouw wordt er gewerkt met dagtaken die gedurende het jaar uitgebreid kunnen worden na een twee- of driedaagse taak. De kinderen krijgen korte instructie waarna ze zelfstandig aan het werk gaan met een aantal opdrachten. Deze opdrachten mogen ze in een zelfgekozen volgorde maken. In Unit 3 werken we met weektaken. De kinderen krijgen een taakbrief waarop voor elke soort leerstof een aantal opdrachten staat die in die week gemaakt moet worden. Ze krijgen daar korte instructie over waarna ze zelfstandig aan het werk gaan. Veel werk kunnen ze zelf nakijken. In groep 8 leren de kinderen werken met een agenda. 

 

Wereldoriëntatie

 

De kinderen gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Tijdens de ochtend krijgen de kinderen vooral les in rekenen, taal en lezen. Op de middagen staan de wereldoriënterende vakken, creatieve vakken en gymnastiek gepland. Met wereldoriëntatie bedoelen we aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. We gebruiken hiervoor op de Emmaschool een digitale methode. Elke les wordt het digibord gebruikt voor de introductie van het onderwerp. Daarna gaan kinderen aan de slag met hun eigen onderzoeksvragen. Wat willen ze graag ontdekken of leren. 

Ook de teken- handvaardigheid, muziek- en dramalessen krijgen een plek op deze middagen. Het thema van de lessen wereldoriëntatie wordt vaak gecombineerd met de creatieve vakken.