Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.

Wet passend onderwijs

Door de Wet passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs. Om invulling te geven aan deze opdracht werken de scholen in de gemeente Apeldoorn samen in het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs 25-05.

Interne begeleiding

IB-ers ondersteunen en coachen leerkrachten bij de organisatie van het leren van álle kinderen. Alle groepen hebben groepsplannen waarin de leerdoelen zijn opgenomen en ook wordt gepland hoe deze worden bereikt. Zo nodig helpen IB-ers bij het opstellen van een individueel ontwikkelingsplan voor kinderen met een vertraging in ontwikkeling of een voorsprong.

Dit groepsplan of ontwikkelingsplan wordt door de leerkracht in de klas uitgevoerd en regelmatig met andere leerkrachten en de ouders doorgesproken. We houden regelmatig besprekingen, waarin we als team de ontwikkelingen van de kinderen doorpraten. Bij dit alles maken we ook gebruik van externe deskundigen. Het kan voorkomen dat u wordt uitgenodigd voor een leerlingbespreking waarbij de leerkracht, de IB-er en soms een externe deskundige aanwezig is. 

Gerichte hulp bieden gebeurt onder leiding van de interne begeleiders (IB) Mariska Westra en Marjolein de Jong.

Schoolondersteuningsplan

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Een groot deel van de eisen die passend onderwijs aan ons stelt, hebben wij dan ook op orde. In het zogenaamde School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

Alle informatie over passend onderwijs in Apeldoorn vindt u op: www.swvapeldoornpo.nl

Het Schoolondersteuningsplan van de Emmaschool kunt u downloaden via het kopje 'de school', 'praktisch'.