Ontwikkelingsgericht onderwijs

In de onderbouw werken we volgens startblokken aan de basisontwikkeling. Het belangrijkste uitgangspunt van basisontwikkeling is het bevorderen van de brede ontwikkeling waarin zaken als initiatieven nemen, creativiteit in denken en handelen een belangrijke rol spelen. Dit sluit mooi aan op de visie en de ontwikkelingen in Unit 2 en 3. Kennis en vaardigheden worden aangeleerd als onderdeel van de brede ontwikkeling en niet afzonderlijk. Er wordt gewerkt in thema’s die na ca. 8 weken worden afgerond.

Zelfstandig leren

Zelfstandig leren werken is heel belangrijk. Dát hebben mensen nodig in het leven en het wordt al jong geleerd op de Emmaschool. Zo werken we in Unit 1 met een kiesbord. De kinderen kiezen zelf een onderdeel dat ze die dag zelfstandig willen doen naast de verplichte opdrachten. In groep 3 wordt een eerste aanzet gedaan tot een halve dagtaak op het bord.

Heterogene kleutergroepen

In onze kleuterbouw zijn de groepen heterogeen, dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Dit heeft grote voordelen voor de sociale ontwikkeling van de kinderen (de groten helpen de kleintjes), maar ook voor de verstandelijke ontwikkeling: kinderen leren het meest van elkaar. Vanaf het moment dat het kind voor het eerst naar school gaat, houden de leerkrachten bij hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Dit gebeurt door de kinderen te observeren in verschillende speel- en werksituaties.

 

 

 

 

De overgang van groep 1 naar groep 2 en groep 3


Als school hanteren we een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond deze groep 'herfstkinderen'. Wij streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat ieder kind zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. Om dit waar te maken willen we niet automatisch alle herfstkinderen 2 ½ jaar in de groepen 1 en 2 laten verblijven, maar voor ieder kind individueel beslissen of verlenging of juist verkorting van de kleuterperiode het beste is. 
Bij de keuze voor verkorting of verlenging van de kleuterperiode is het bieden van een ononderbroken ontwikkeling doorslaggevend, niet de kalenderleeftijd. Bij het nemen van deze beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken.

 

 

Intensieve taalklas

Onze school heeft ook een taalklas verbonden aan de school. Er is voor twee dagen een extra leerkracht aan onze school verbonden. Deze leerkracht geeft ondersteuning aan kinderen in de groepen 1 tot en met 3 met een taalachterstand. Door een jaar lang in kleine groepjes intensief met de kinderen te werken streven wij ernaar dat de taalachterstand minder wordt. Er is aandacht voor mondelinge communicatie, uitbreiding woordenschat, begrijpend luisteren en (begrijpend) lezen. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat leerlingen beter het reguliere onderwijs kunnen volgen en na groep 8 terecht komen op het schooltype dat bij hen past. De doelgroep is: allochtone en autochtone leerlingen met voldoende leermogelijkheden maar met een beperkte taalvaardigheid. Ook de ouders worden hierbij betrokken zodat zij de kinderen thuis kunnen ondersteunen.

 

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de directeur van deze school of de coördinator van de Intensieve Taalklassen, Titia Schultz, via email: info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.